Od ponad siedemdziesięciu pięciu lat kolejne pokolenia wychowanków XVI Liceum Ogólnokształcącego łączy hasło:

,,Twą wartością czyny Twoje".

Słowa byłej polonistki Haliny Bartnickiej przyświecają działaniom uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Sempo, jak nazywają często szkołę uczniowie i nauczyciele, to miejsce, które poza zdobywaniem wiedzy, stwarza wychowankom dobre warunki rozwoju.

Nauczanie Dwujęzyczne

Nauczanie dwujęzyczne to zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (ang. CLIL - Content and Language Integrated Learning, fr. EMILE - Enseignement de Matières par Intégration d'une Langue Etrangère).

Jest to typ nauczania, który wykorzystuje język ojczysty oraz język obcy w nauczaniu przedmiotów innych niż język. Ten typ nauczania, wykorzystujący znajomość języka do zdobywania wiedzy z innych przedmiotów, daje uczniom nie tylko dodatkowe korzyści w postaci znajomości słownictwa z różnych dziedzin, ale także inny sposób opisywania i nazywania zjawisk i doświadczenia, a co za tym idzie, szersze perspektywy poznawcze.

W Polsce pierwsze sekcje dwujęzyczne rozpoczęły działalność na początku lat 90. z inicjatywy liceów ogólnokształcących w Warszawie, Katowicach, Krakowie i Poznaniu z udziałem CODN oraz ambasad krajów wspierających ten typ nauczania. Nasze liceum było jedną z pięciu pierwszych szkół w Polsce inicjujących nauczanie dwujęzyczne w języku francuskim.

„Celem nauczania dwujęzycznego jest opanowanie przez uczniów treści i umiejętności przedmiotowych, a także uzyskanie kompetencji w zakresie języka docelowego. Nauczanie to powinno prowadzić do poszerzenia wiedzy o realiach życia współczesnego krajów danego obszaru językowego, wzbogacenia wiedzy o kulturze i historii tych krajów, a także szeroko rozumianych postaw uniwersalnych. Język staje się narzędziem poznania i komunikacji, a nie jedynym celem. Umożliwia on dostęp do materiałów źródłowych, ich analizę i weryfikację. Kontrastywna analiza dostępnych źródeł polsko i obcojęzycznych wzmacnia autonomię ucznia i jego podmiotowość."

Małgorzata Multańska (2002) Nauczanie dwujęzyczne w polskim systemie oświaty, „Języki Obce w Szkole”, numer specjalny 2002

Nasza szkoła jest znana przede wszystkim z tego, że uczymy tu języka francuskiego, a także innych przedmiotów (np. matematyki, fizyki i in.) w języku francuskim. Uczniowie mają możliwość wyjazdów na wymiany do Francji (Nantes, Niort, Paris St. Denis), mogą uczyć się języka francuskiego i angielskiego. Od 1991 roku istnieje sekcja dwujęzyczna z językiem francuskim, a od 1999 roku Gimnazjum Dwujęzyczne.

Młodzież uczestniczy w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego,

na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

przygotowujących do rozszerzonej matury z chemii; od klasy drugiej prowadzone są zajęcia międzyoddziałowe rozszerzające zakres materiału z wybranych przedmiotów. Promujemy wybitnie zdolnych uczniów, zapewniając im indywidualny tok nauczania. Możemy się poszczycić stuprocentową zdawalnością egzaminów maturalnych i bardzo wysokimi wynikami testów gimnazjalnych. Nasi absolwenci studiują na prestiżowych uczelniach polskich i zagranicznych.

W szkole działa wiele kół zainteresowań.

Co roku, z okazji Dnia Frankofonii przedstawiamy kulturę kraju z obszaru francuskojęzycznego. Organizujemy także Festiwal Teatrów Obcojęzycznych, na którym uczniowie mają okazję zaprezentować swoje aktorskie umiejętności.Bierzemy udział w projektach edukacji filmowej w kinie Muranów i Lab. Seanse kinowe cieszą się wśród uczniów dużą popularnością.

Prężnie działa Samorząd Szkolny,

który współorganizuje m. in. spotkania z cyklu Gość Sempołowskiej (od 2010 roku pod honorowym patronatem Młodzieżowej Rady Warszawy). Zapraszani są m. in. artyści, politycy, dziennikarze. Cykl Gość Sempołowskiej urasta powoli do rangi wydarzenia kulturalnego na Żoliborzu. W szkole rozwija się wolontariat, młodzież chętnie angażuje się w pomoc ludziom starszym, samotnym i chorym. Przejawem aktywności uczniów stała się kawiarenka przerwa!, organizowane są tu pokazy filmowe i happeningi tematyczne.

Szkoła dysponuje nowoczesnym kompleksem sportowym

(2 hale gimnastyczne, profesjonalna siłownia). Uczniowie odnoszą liczne sukcesy sportowe m.in. w siatkówce, piłce nożnej, biegach przełajowych, koszykówce i unihokeju. Nasi uczniowie mogą korzystać z sal multimedialnych i dobrze wyposażonej biblioteki ze specjalnym księgozbiorem francuskim.

Na rozwój szkoły wpływały wydarzenia historyczne,

kolejne reformy systemu oświaty, ale Sempołowska pozostała niezmiennie wierna tradycji. Obchodzimy święta narodowe, opiekujemy się grobami powstańców Armii Krajowej Zgrupowania Żywiciel na warszawskich Powązkach.

W naszej szkole historia i tradycja łączą się z nowoczesnością.

Infrastruktura