RADA RODZICÓW
XVI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie

 

REGULAMIN RADY RODZICÓW
XVI LICEUM OGÓNOKSZTAŁCĄCEGO z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI
im. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ
w Warszawie

I Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Rada Rodziców, zwana dalej Radą działa na podstawie ustawy Prawo oświatowe, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.
 2. Rada reprezentuje ogół rodziców.
 3. Celem działania Rady jest przede wszystkim:
 4. realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo oświatowe i statutu Szkoły,
 5. zapewnienie współpracy rodziców z Dyrekcją i Radą Pedagogiczną,
 6. prezentowanie opinii rodziców we wszystkich istotnych sprawach Szkoły,
 7. współudział w organizowaniu życia Szkoły.

§ 2

 1. W skład Rady wchodzi po jednym przedstawicielu z każdego oddziału.
 2. Kadencja Rady trwa jeden rok.

§ 3

 1. Rada może tworzyć komisje i zespoły zadaniowe o charakterze opiniująco-doradczym.
 2. Zasady, tryb tworzenia oraz zadania komisji i zespołów ustala Rada.

II Wybory do Rady
§ 4

 1. Wybory do Rady dokonuje zebranie rodziców uczniów danego oddziału.
 2. Wybory w głosowaniu tajnym przeprowadza Komisja Skrutacyjna złożona z co najmniej dwóch osób wybranych spośród rodziców danego oddziału.
 3. Z wyborów, Komisji Skrutacyjna sporządza protokół, który przekazuje do Dyrektora Szkoły.
 4. Wybory odbywają się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Za przeprowadzenie wyborów odpowiedzialny jest wychowawca danego oddziału.
 6. Jeśli w czasie kadencji Rady, z jej składu ubędzie członek Rady, organizuje się wybory uzupełniające do Rady.
 7. Rada podejmuje decyzje o przeprowadzeniu wyborów uzupełniających i określa zasady ich przeprowadzania.

III Władze Rady
§ 5

 1. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, Zastępcę Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika, którzy tworzą Zarząd Rady.
 2. Wybory w głosowaniu tajnym przeprowadza Komisja Skrutacyjna złożona, z co najmniej dwóch przedstawicieli Rady.
 3. Z wyborów, Komisja Skrutacyjna sporządza protokół.
 4. Przewodniczący Rady organizuje prace Rady, prowadzi posiedzenia Rady, reprezentuje Radę na zewnątrz.
 5. Zastępca przewodniczącego Rady przejmuje obowiązki Przewodniczącego w czasie jego nieobecności.
 6. Zakres zadań Zastępcy ustala Przewodniczący Rady.
 7. Skarbnik Rady odpowiada za prawidłową gospodarkę funduszem gromadzonym przez Radę.

§ 6

 1. Posiedzenia Rady odbywają się nie rzadziej niż raz na sześć miesięcy.
 2. Pierwsze posiedzenie Rady w danym roku szkolnym zwołuje i prowadzi do momentu wyboru nowego Zarządu Rady, Przewodniczący Rady Rodziców lub Zastępca Przewodniczącego Rady rodziców lub osoba przez nich upoważniona.
 3. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w danym roku szkolnym powinno odbyć się w terminie do 15 września.
 4. Na pierwsze posiedzenie Rady w danym roku szkolnym zaproszeni są członkowie poprzedniej Rady Rodziców.
 5. Pozostałe posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący Rady, powiadamiając członków Rady, na co najmniej siedem dni przed terminem posiedzenia.
 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, Przewodniczący może zwołać posiedzenie Rady w trybie pilnym bez zachowania siedmiodniowego terminu.
 7. Posiedzenia Rady mogą być również zwołane w każdym czasie: z inicjatywy 1/3 składu Rady, na wniosek Dyrektora Szkoły lub Rady Pedagogicznej.

§ 7

 1. Przygotowanie posiedzenia Rady jest obowiązkiem Przewodniczącego Rady.
 2. Członkowie, na siedem dni przed posiedzeniem, otrzymują projekt porządku obrad.
 3. Posiedzenia Rady są prowadzone przez Przewodniczącego Rady lub upoważnionego członka Rady.
 4. W posiedzeniach Rady może brać udział z głosem doradczym Dyrektor Szkoły lub inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
 5. W posiedzeniach Rady mogą brać udział z głosem doradczym rodzice lub opiekunowie uczniów, którzy aktualnie uczą się w Szkole.
 6. Posiedzenia Rady są ważne, jeśli bierze w nich udział, co najmniej 1/3 członków Rady.

§ 8

 1. Rada obraduje na posiedzeniach i podejmuje uchwały w sprawach należących do jej kompetencji określonych w ustawach oraz przepisach wydanych na podstawie tych ustaw.
 2. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 3. Głosowanie w sprawach personalnych odbywa się w trybie tajnym.

§ 9

 1. Uchwały Rady są numerowane w sposób ciągły w danym roku szkolnym.

§ 10

 1. Opinie Rady wydawane są w takim samym trybie, co uchwały

§ 11

 1. Zarząd upoważniony jest do podejmowania wszystkich decyzji związanych z działalnością Rady.
 2. Decyzje finansowe podejmowane są zgodnie z planem finansowym Rady.
 3. Uchwały Rady podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów za i przeciw, decyduje głos Przewodniczącego Rady.
 4. Posiedzenie Zarządu rady zwołuje Przewodniczący Rady w miarę potrzeb.
 5. W posiedzeniach Zarządu może uczestniczyć Dyrektor Szkoły lub osoba przez niego upoważniona i inne osoby zaproszone przez Przewodniczącego Rady.
 6. O swoich decyzjach Zarząd informuje Radę na jej następnym posiedzeniu.
 7. Kadencja Zarządu Rady trwa do momentu wyboru nowego Zarządu w nowym roku szkolnym.

§ 12

 1. Rada wybiera Komisję Rewizyjną składającą się z co najmniej trzech osób.
 2. Komisja Rewizyjna nadzoruję prace Zarządu, w tym działalność finansową.
 3. Co najmniej raz w roku Komisja Rewizyjna przedstawia Radzie sprawozdanie z wykonanego nadzoru.

§ 13

 1. W poszczególnych oddziałach wybierane są trójki klasowe złożone z trzech przedstawicieli rodziców danego oddziału.

IV Prawa i obowiązki członków Rady
§14

 1. Członkowie Rady mają prawo:
 2. dostępu do wszystkich informacji i dokumentów związanych z organizacją i przebiegiem procesu dydaktycznego, wychowawczego, opiekuńczego, poza informacjami i dokumentami uznawanymi za poufne lub dotyczącymi spraw personalnych,
 3. wypowiadania swoich opinii w istotnych sprawach Szkoły,
 4. głosowania na różnych prawach w przypadku wszystkich decyzji podejmowanych przez Radę.
 5. Członkowie Rady mają obowiązek aktywnego uczestnictwa w posiedzeniach Rady.

V Fundusze Rady
§15

 1. Rada może gromadzić fundusze przeznaczone na działalność statutową Szkoły.
 2. Fundusze pochodzą z dobrowolnych składek rodziców, dotacji i darowizn.
 3. O przyjęciu darowizny decyduje Zarząd Rady po uzyskaniu opinii Dyrektora Szkoły.
 4. Rodzice, którzy chcą uiszczać składki, deklarują wysokość rocznej składki na pierwszym zebraniu rodziców.

§ 16

 1. Szczegółowe zasady wydatkowania funduszu Rady ustalone są corocznie przez Radę w planie finansowym Rady.
 2. Środki z funduszu Rady mogą być przeznaczone jedyne na zadania, które wynikają ze statutu Szkoły.
 3. O wydatkowaniu środków decyduje Zarząd z własnej inicjatywy lub na pisemne wnioski.
 4. Pisemne wnioski o wydatkowanie środków z funduszu Rady mogą składać do Zarządu Rady :
  1. Dyrektor Szkoły,
  2. Rada Pedagogiczna,
  3. wychowawca oddziału,
  4. trójki klasowe,
  5. rodzice uczniów.

§ 17

 1. Rada ma wydzielone konto bankowe.
 2. Środkami zgromadzonymi na koncie Rady dysponuje Zarząd Rady za pośrednictwem dwóch upoważnionych osób: Przewodniczącego lub Zastępcy i Skarbnika.

VI Postanowienia końcowe
§18

 1. Zmiany w Regulaminie Rady dokonuje Rada Rodziców w głosowaniu jawnym.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 6 grudnia 2017 roku.