Daty

Czynności kandydata

15 maja – 29 maja

Składanie przez kandydatów wniosków o przyjęcie do klas ogólnodostępnych: 1B, 1C, 1E oraz klasy wstępnej 0A

5 czerwca godz. 15.00

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy 0A

14 czerwca godz. 10.00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji

25 czerwca godz. 10.00

Dodatkowy termin sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy 0A

2 lipca godz. 10.00

Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych do klasy 0A napisanego w terminie dodatkowym

3 - 10 lipca do godz. 15.00

Dostarczenie do szkoły kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej, kopii zaświadczenia o egzaminie ósmoklasisty oraz możliwość zmiany szkół we wniosku

19 lipca do godz. 12.00

Podanie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły

19 – 24 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginałów: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

25 lipca do godz. 12.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły

29 lipca – 31 lipca do godz. 15.00

Złożenie wniosku w rekrutacji uzupełniającej

1 sierpnia g. 9.00

Sprawdzian predyspozycji językowych do klasy 0A

5 sierpnia

Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych w rekrutacji uzupełniającej

8 sierpnia

Podanie listy zakwalifikowanych do przyjęcia w rekrutacji uzupełniającej

8 – 12 sierpnia

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty

12 sierpnia do godz. 15.00

Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w rekrutacji uzupełniającej

Wniosek o przyjęcie do szkoły oraz wymagane załączniki można składać bezpośrednio w sekretariacie XVI LO lub elektronicznie poprzez profil zaufany.
Składane kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na obu stronach okrągłą urzędową pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły podstawowej.