INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2023/2024
DO XVI LO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. STEFANII SEMPOŁOWSKIEJ

 

Wszystkie zasady dotyczące rekrutacji do szkół ponadpodstawowych znajdują się w:

Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r.  – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021  r. poz. 1082) http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20210001082/O/D20211082.pdf
ZARZĄDZENIE NR 8 MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2023/2024
https://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/17072,Terminy-przeprowadzania-postepowania-rekrutacyjnego-i-postepowania-uzupelniajace.html

W roku szkolnym 2023/2024 w XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej przeprowadzamy nabór do następujących klas pierwszych:

 Klasa 0A  – klasa wstępna z językiem francuskim, w której nauczanie języka francuskiego odbywa się od podstaw w wymiarze 18 godzin tygodniowo. Jest to klasa przygotowująca do nauczania dwujęzycznego w liceum.

Klasa 1B – w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, geografia, język angielski. Drugim językiem nauczanym w tej klasie jest język hiszpański lub język francuski. Języki te nauczane są od podstaw. Grupa z danego języka powstanie jeśli zbierze się odpowiednia liczba chętnych.

Klasa 1C – w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski.

Klasa 1E - w klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: matematyka, biologia, chemia. Języki obce nauczane w tej klasie to: język angielski i język francuski.

Klasa 1F grupa 2 dwujęzyczna z językiem francuskim jako drugim językiem nauczania. Oznacza to, że niektóre przedmioty (np. biologia, chemia, matematyka) są nauczane w języku polskim i języku francuskim. W klasie tej przedmiotami nauczanymi według podstawy programowej w zakresie rozszerzonym są: historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski.

Zasady rekrutacji do klasy dwujęzycznej 1F grupa 2

Kandydaci do klasy dwujęzycznej 1F gr. 2 kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego, przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. Kandydat musi uzyskać co najmniej  50 % punktów z tego sprawdzianu, aby zakwalifikować się do dalszego postępowania rekrutacyjnego. Punkty uzyskane z tego sprawdzianu będą przeliczone na punkty rekrutacyjne według wzoru:
liczba punktów x 0,13 i doliczone do punktacji ogólnej kandydata.

Kandydaci posiadający dyplom DELF A2 lub wyższy są zwolnieni ze sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego po złożeniu w sekretariacie szkoły do dnia 9 czerwca 2023 kopii (poświadczonej za zgodność z oryginałem) dyplomu DELF. Otrzymują oni w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalną liczbę punktów rekrutacyjnych przysługujących za sprawdzian kompetencji językowych z języka francuskiego.

Termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego: 6 czerwca 2023 o godz. 9.30. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych: 14 czerwca 2023 godz.10.00.

Dodatkowy termin sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego dla osób które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do sprawdzianu w głównym terminie: 26 czerwca 2023 godz. 10.00. Ogłoszenie wyników sprawdzianu kompetencji językowych w dodatkowym terminie: 6 lipca 2023 r. godz. 10.00.

XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej uznaje wyniki sprawdzianu kompetencji językowych przeprowadzanego w postępowaniu rekrutacyjnym w XV LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Narcyzy Żmichowskiej oraz w CXXXVII LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Roberta Schumana. Kandydaci przystępują do sprawdzianu kompetencji językowych z języka francuskiego w tej szkole ponadpodstawowej, która znajduje się wyżej na liście preferencji kandydata.

Zasady rekrutacji do klasy wstępnej 0A

Kandydaci do klasy wstępnej 0A kwalifikowani będą na podstawie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych, przeprowadzanego na warunkach ustalonych przez Radę Pedagogiczną. Punkty uzyskane z tego sprawdzianu będą przeliczone na punkty rekrutacyjne według wzoru:

liczba punktów x 0,13 i doliczone do punktacji ogólnej kandydata.

Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy liceami publicznymi z oddziałami dwujęzycznymi w Warszawie, XVI LO z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej uznaje wyniki sprawdzianu predyspozycji językowych do klasy wstępnej, przeprowadzanego w postępowaniu rekrutacyjnym w innych liceach, które podpisały w/w porozumienie. Lista szkół objętych porozumieniem znajduje się w załączniku na naszej stronie internetowej. Kandydaci przystępują do sprawdzianu predyspozycji językowych w tej szkole ponadpodstawowej, która znajduje się wyżej na liście preferencji kandydata.

Termin sprawdzianu predyspozycji językowych: 6 czerwca 2023 o godz. 15.00.  Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych: 14 czerwca 2023 godz.10.00.

Dodatkowy termin sprawdzianu predyspozycji językowych dla osób które z przyczyn losowych nie mogły przystąpić do sprawdzianu w głównym terminie: 27 czerwca 2023 godz. 10.00. Ogłoszenie wyników sprawdzianu predyspozycji językowych w dodatkowym terminie: 6 lipca 2023 godz. 10.00.

 

Składane kopie świadectw ukończenia szkoły podstawowej muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem na obu stronach okrągłą urzędową pieczęcią szkoły i podpisem dyrektora szkoły podstawowej.

 

Przedmioty punktowane w rekrutacji do klas pierwszych:

Klasa 0A

Język polski, matematyka, język obcy (liczy się wyższa

ocena), historia lub biologia (liczy się wyższa ocena)

Klasa 1B

Język polski, matematyka, geografia, fizyka 

Klasa 1C

Język polski, matematyka, historia, geografia

Klasa 1E

Język polski, matematyka, biologia, chemia

Klasa 1F gr 2

Język polski, matematyka, historia, język obcy (liczy się wyższa ocena)

Punkty możliwe do uzyskania za oceny z w/w przedmiotów:

Celujący: 18p
Bardzo dobry: 17p
Dobry: 14p
Dostateczny: 8p
Dopuszczający: 2p

Pozostałe punkty rekrutacyjne można uzyskać za:

- aktywność na rzecz innych ludzi – 3 punkty,
- świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem – 7 punktów,
- egzamin ósmoklasisty – wynik przedstawiony w procentach z języka polskiego i matematyki mnoży się x 0,35 a wynik przedstawiony w procentach z języka obcego nowożytnego mnoży się x 0,3.
- za szczególne osiągnięcia uzyskane w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych: maksymalnie 18 punktów.

W przypadku osób zwolnionych ze sprawdzianu ósmoklasisty, sposób przeliczania punktów w systemie rekrutacji reguluje Rozporządzenie MEN w sprawie rekrutacji. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, są brane pod uwagę następujące kryteria:
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą

Wglądy do prac kandydatów są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na określoną godzinę i dzień: 21 i 22 czerwca w godzinach od 9:00 do 15:00 oraz dla kandydatów piszących sprawdziany w terminie dodatkowym:  7 lipca w godzinach od 9:00 do 12:00.