Ewaluacja w oświacie to ocena przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w odniesieniu do założonych celów, służąca doskonaleniu tych działań (Rozporządzenie MENiS z 23 kwietnia 2004).

W nowszym Rozporządzeniu MEN (z 7 października 2009) przyjęto definicję ogólniejszą i przyjęto, że ewaluacja to praktyczne badanie oceniające przeprowadzane w szkole lub placówce.

Nasza szkoła podlega systematycznym ewaluacjom przeprowadzanym przez różne instytucje (ewaluacja zewnętrzna) jak również przeprowadzonym z inicjatywy własnej (ewaluacja wewnętrzna).