W związku z pismem z Kuratorium Oświaty KPZ.552.94.2020.BW z dn. 05.01.2021r. wprowadza się następujące zmiany w Statucie XVI Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Stefanii Sempołowskiej w Warszawie:
1) W § 37 (oraz § 101) ust. 2 pkt 3 uchyla się zdanie: „Po ukończeniu 18 r. ż. za pisemną zgodą rodziców uczniowie mogą sami usprawiedliwiać nieobecności, przedstawiając zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z WKU, z sądu i innych urzędów”
2) W § 69 (oraz § 132) „Obowiązki ucznia” w pkt 8 uchyla się słowa „za pisemną zgodą rodziców” pozostawiając zapis: „Uczniowie pełnoletni mogą usprawiedliwiać sami swoje nieobecności, przedstawiając: zaświadczenia lekarskie, zaświadczenia z WKU, z sądu i innych urzędów”.
3) W § 37 (oraz § 101) ust.2 uchyla się pkt 5 w całości oraz dodaje się ust. 4: „Rodzice przekazują wychowawcy, pedagogowi szkolnemu i ewentualnie służbom medycznym informacje o stanie zdrowia i sytuacji ucznia istotne dla zapewnienia uczniowi przez szkołę właściwej opieki.”
4) W § 69 (oraz § 132) „Uczeń ma obowiązek” w pkt 19 uchyla się dotychczasowy zapis wprowadzając w to miejsce następujący: „Przestrzegać zasad ubierania się uczniów na terenie szkoły, dbać o estetyczny wygląd, z uwzględnieniem stroju dostosowanego do miejsca i sytuacji, bez wyzywających elementów.” Podpunkty 1-3 pozostają bez zmian.
5) W § 48 (oraz § 112) ust. 4 dotychczasowy zapis: „pozostają do wglądu rodziców (prawnych opiekunów) w szkole” zastępuje się słowami: „są udostępniane rodzicom (prawnym opiekunom)”.
6) W § 69 (oraz § 132) w ust 15 dodaje się słowa: „na terenie szkoły, a także podczas wycieczek i imprez szkolnych”